Doradztwo Prawne

Capital Accounting oferuje konsultacje i doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. Zespół Doradztwa Prawnego tworzą prawnicy posiadający szerokie doświadczenie w zakresie stosowania prawa.

Doskonała znajomość prawa, zarówno teoretyczna jak i praktyczna jaką posiadają współpracujący prawnicy, rozeznanie w realiach gospodarczych i ekonomicznych gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług.

Firma zajmuje się stałą obsługą prawną małych, średnich i dużych przedsiębiorców (spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Oferujemy w szczególności:
•    pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;
•    kompleksową obsługę prawną przy zakładaniu wszystkich rodzajów spółek oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce;
•    opracowywanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
•    opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;
•    przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami;
•    przygotowywanie porozumień typu joint venture;
•    rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
•    przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i        protokołów;
•    kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie
     umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;
•    doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;
•    doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych,
     wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;
•    przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów;
•    reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej,
     prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;
•    windykacja wierzytelności poprzez dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. W ramach oferowanej przez
     nas pomocy windykacyjnej oferujemy: przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty, kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje, opracowanie i egzekwowanie realnego
     programu dobrowolnych spłat, pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji, prowadzenie postępowania sądowego, uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,
     przygotowanie wniosku egzekucyjnego.