Fundusze Unijne

     Firma Capital Accounting oferuje dla swoich klientów doradztwo w procesie aplikowania o dofinansowanie w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych.W ramach współpracy sporządza niezbędne dokumenty

strategiczne, studyjne i analityczne.

Współpraca rozpoczyna się od zdefiniowania zakresu projektu oraz określenia realnych możliwości uzyskania dotacji poprzez sporządzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej oraz rozliczenie dotacji. Przez cały okres trwania projektu gwarantujemy specjalistyczną opiekę konsultanta.

W zakresie doradztwa europejskiego Capital Accounting oferuje w szczególności:
•    doradztwo w przygotowaniu koncepcji projektu;
•    określenie możliwych źródeł finansowania inwestycji;
•    analizę zdolności projektu do uzyskania dofinansowania;
•    opracowanie Studium Wykonalności;
•    opracowanie Biznes Planu
•    przygotowanie analizy finansowej i ekonomicznej;
•    przygotowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego;
•    sporządzenie wniosku o dofinansowanie;   
•    sporządzenie wniosku o płatność;
•    zarządzanie projektem;
•    rozliczenie końcowe projektu;